Rundt hele fjorden

Randsfjorden er den fjerde største innsjøen i Norge, og den nest største i Oppland. I Randsfjorden finner du flere stammer av storørreten, og du kan få fisk på over 10 kg i dette området.  

NAVNET på fjorden kommer av norrønt rǫnd, ‘rand, kant, stripe’, og sikter til sjøens langstrakte form. Den er faktisk Norges nest lengste med sine vel 75 km og har et flateinnhold på 138 kvadratkilometer. 

I nordenden mottar Randsfjorden elvene Etna og Dokka. I sørenden har Randsfjorden avløp til Tyrifjorden gjennom Randselva. Fra Jevnaker til Dokka strekker innsjøen seg gjennom hele fire kommuner – Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, alle i Oppland

Generelt:
Randsfjorden er den fjerde største innsjøen i Norge, og den nest største i Oppland. I nord har fjorden tilsig av elvene Dokka og Etna, og her finner du også Dokkadeltaet – som er et vernet våtmarksområde for overvintrende vadefugler og trekkfugler.

I Randsfjorden finner du flere stammer av storørreten, og du kan få fisk på over 10 kg i dette området. Den fysisk største av storørretene, Dokkaauren, finner du i Randsfjorden – og den går opp i Dokka/Etna for å gyte.

Høyde over havet er 135 m. Regulering vannstand ca 3 meter.
Randsfjorden er på det dypeste 125 m, men har en del grunnere partier og da særlig i nordenden.